Zwolle

Design Festival


Deelnemers:

Alle deelnemers worden eerst gescreend en beoordeeld. Dit jaar zal alles anders worden 😉

Ruud: Refound

Mogen wij jullie voorstellen aan Ruud van Gijssel van Refound en initiatiefnemer van dit fantastische festival.


Dit jaar zal het op 17, 18 & 19 mei plaatsvinden op het terrein van de Spoorzone.


Ruud wil de wereld verbeteren ten opzichte van de massaproductie en de circulaire economie bevorderen. Opgegroeid in Zwolle, opgevoed in de wereld en weer gelukkig geworden in Zwolle.


Ruud's verhaal:

Ruud van Gijssel is zo’n 11 jaar geleden begonnen met de verkoop van vintage en retro. Eerst vanuit 2 zeecontainers op Goeree-Overflakkee en vervolgens vanuit Kamperland (Zeeland). De opslag in Kamperland werd al snel te klein en werd toen uitgebreid naar Zwolle. Sinds november 2023 is de winkel in Wezep geopend. In verband met dit festival en inkopen in het buitenland heeft Ruud het stokje overgedragen aan: Jesse en Tobias..


Vintage & Retro markten draaien heeft Ruud ook gedaan in: Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein, Zaandam, Groningen, Utrecht, Italie en meer.


Kom gezellig langs op 17, 18 & 19 mei op de spoorzone te Zwolle.

Het gaat een knetter mooie en bijzonder festival worden in samenwerking met.....dit gaan wij later publiceren.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

May we introduce you to Ruud van Gijssel from Refound and initiator of this fantastic festival.


This year it will take place on May 17, 18 & 19 on the Spoorzone grounds.


Ruud wants to improve the world compared to mass production and promote the circular economy. Grew up in Zwolle, raised in the world and became happy again in Zwolle.


Ruud's story:

Ruud van Gijssel started selling vintage and retro about 11 years ago. First from 2 sea containers at Goeree-Overflakkee and then from Kamperland (Zeeland). The storage in Kamperland quickly became too small and was then expanded to Zwolle. The store in Wezep has been open since November 2023. In connection with this festival and purchases abroad, Ruud has handed over the baton to:


Jesse and Tobias..


Ruud has also run Vintage & Retro markets in: Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein, Zaandam, Groningen, Utrecht, Italy and more.


Come and visit us on May 17, 18 & 19 at the railway zone in Zwolle.

It will be a fantastic and special festival in collaboration with.....we will publish this later.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Possiamo presentarvi Ruud van Gijssel di Refound e iniziatore di questo fantastico festival.


Quest'anno si svolgerà il 17, 18 e 19 maggio presso l'area Spoorzone.


Ruud vuole migliorare il mondo rispetto alla produzione di massa e promuovere l’economia circolare. Cresciuto a Zwolle, cresciuto nel mondo e diventato di nuovo felice a Zwolle.


La storia di Ruud:


Ruud van Gijssel ha iniziato a vendere vintage e retrò circa 11 anni fa. Prima da 2 container marittimi a Goeree-Overflakkee e poi da Kamperland (Zeeland). Il magazzino di Kamperland è diventato presto troppo piccolo ed è stato quindi ampliato a Zwolle. Il negozio di Wezep è aperto da novembre 2023. In relazione a questo festival e agli acquisti all'estero, Ruud ha passato il testimone a:


Jesse e Tobias..


Ruud ha anche gestito mercati vintage e retrò a: Rotterdam, Amsterdam, Nieuwegein, Zaandam, Groningen, Utrecht, Italia e altro ancora.


Venite a trovarci il 17, 18 e 19 maggio nella zona ferroviaria di Zwolle.

Sarà un festival fantastico e speciale in collaborazione con.....lo pubblicheremo più tardi.


Maar wel kunnen wij vermelden dat er een delegatie uit Italië komt.

BOLOGNA INTERNATIONAL DEBALLAGE: Deze organisatie zal een eigen area inrichten en verzorgen.

'The Dèballage or discharges are events where the best antiques professionals meet.

Merchants offer their antiques and brocante to antiques dealers from all over the world who come to get supplies.

Buyers and exhibitors access the fair at the same time at 8:00 am where everyone has the same opportunity to do good business.'


FESTIVAL INFO

Zwolle Design Festival

Vanuit Refound proberen wij iedereen bewust te maken van hergebruik. Er is al zoveel geproduceerd en is iets nieuw aankopen echt niet altijd nodig.

Mede hierom organiseren wij het Zwolle Design Festival.

----------------------------------------------------------------

Zwolle Design Festival


At REFOUND we try to make everyone aware of reuse. So much has already been produced and purchasing something new is really not always necessary.


Partly for this reason we organize the Zwolle Design Festival.

----------------------------------------------------------------

Zwolle Design Festival


Noi di REFOUND cerchiamo di sensibilizzare tutti al riuso. Tanto è già stato prodotto e acquistare qualcosa di nuovo non è davvero sempre necessario.


Anche per questo organizziamo lo Zwolle Design Festival.

Het doel van het Zwolle Design Festival is bewustwording creëren bij de bezoekers & bewoners van Zwolle t.o.v. hergebruik in de brede zin van het woord. Tevens een platform te creëren voor collega’s om zich te kunnen uiten in dit onderwerp.


Tijdens het Zwolle Design Festival geven wij de bezoekers een unieke en bijzondere ervaring. Deze bestaat uit de bewustwording t.o.v. de circulaire economie, hergebruik, upcycling en hoe om te gaan met het behoudt van uw design, vintage en retro artiekelen. Denk hierbij aan lampen, meubels en accessoires.

--------------------------------------------------------------

The aim of the Zwolle Design Festival is to create awareness among visitors & residents of Zwolle regarding reuse in the broadest sense of the word. Also to create a platform for colleagues to express themselves on this subject.


During the Zwolle Design Festival we give visitors a unique and special experience. This consists of awareness of the circular economy, reuse, upcycling and how to deal with preserving your design, vintage and retro items. This includes lamps, furniture and accessories.

-------------------------------------------------------------

Lo scopo dello Zwolle Design Festival è quello di creare consapevolezza tra i visitatori e i residenti di Zwolle riguardo al riutilizzo nel senso più ampio del termine. Anche per creare una piattaforma affinché i colleghi possano esprimersi su questo argomento.


Durante lo Zwolle Design Festival regaliamo ai visitatori un'esperienza unica e speciale. Ciò consiste nella consapevolezza dell'economia circolare, del riutilizzo, dell'upcycling e di come affrontare la conservazione dei propri oggetti di design, vintage e retrò. Ciò include lampade, mobili e accessori.

17, 18 & 19 mei 2024

Zwolle

zwolledesignfestival@refound.nl

17, 18 & 19 mei

Vr 17:00 - 22:00

Za 10:00 - 22:00

Zo 10:00 - 22:00


Sfeerimpressie

00
days
00
hours
00
minutes
00
seconds

"Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen en de manier waarop we zaken doen.


Wubbo Ockels - 2014